top of page

Vedligeholdelsesreglement

1. A-ordningen kort fortalt
Du sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
 

Du er forpligtiget til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes bortset fra almindelig slid og ælde.
Ved fraflytning gennemfører CA Ejendomme en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

2. Overtagelse af boligen ved indflytning
Ved overdragelsen til indflytteren fremtræder lofter og vægge som nyistandsat. Kun hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat.
 

Indflytteren må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder. Indflytteren må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i indflytterens smag.

 

Hvis indflytteren ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal indflytter senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse på fejl- og mangellisten, der udleveres ved indflytningen.
 

Skønner boligforeningen, at manglen er mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men fejl- og mangellisten vil blive vedlagt lejekontrakten, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning.
 

At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke indflytteren fra sin vedligeholdelsesforpligtigelse.
Indflytteren vil ikke, uden forudgående skriftlig aftale med boligforeningen, få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning.

3. Vedligeholdelse i boperioden
Boligtageren sørger for og afholder udgiften til at vedligeholde det lejede med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden.
 

Boligtageren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at det lejede ikke forringes ud over, hvad følger af almindeligt slid og ælde. Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændret overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malede, tapetsering af tapetserede flader etc. Forvoldte skader på inventar skal udbedres af boligtager.

 

Afdelingen påtager sig:
– Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vandhaner, elafbrydere, wckummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret i afdelingen.
– Reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt som overtaget af afdelingen.

 

Desuden udskiftning af belægninger på gulve og køkken- borde, når disse belægninger er udført af, eller i forvejen skriftligt godkendt af boligforeningen.
 

Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de i stk. 3 nævnte bygningsdele, foretages af bolig foreningen når, og i det omfang, det herfra skønnes nødvendigt.

 

Såfremt der opstår skader på boligen, skal boligtageren omgående anmelde dette til boligforeningen. Hvis det ikke anmeldelse, vil boligtageren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse.
 

Beboerne har ret til at udføre nærmere fastlagte forbedringer m.v. af boligen med ret til en vis økonomisk godtgørelse ved fraflytning efter ganske bestemte forudsætninger. Alle sådanne forbedringer skal altid skriftligt anmeldes til boligforeningen forinden iværksættelsen, og afskrivningsgrundlaget skal være aftalt skriftligt. Indhent de gældende råderetsregler for boligafdelingen hos bolig- foreningens administration.

4. Ved fraflytning
Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter:
– Hvidtning eller maling af lofter og overvægge eller afvaskning af trælofter.
– Maling af i forvejen malede vægge.
– Tapetsering af vægge med tapet til standardpris.
– Al rengøring af boligen.

 

Disse arbejder betales af fraflytteren.

 

Hvor der i forbindelse med tapetsering af vægge foretages afrensning af gammelt tapet, betales afrensning fuldt ud af afdelingen.
 

Normalistandsættelse ved fraflytning efter pkt. 1 skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle, eller nogle af de pågældende bygningsoverflader, fremtræder nyistandsat.
 

I forbindelse med fraflytning, skal der foretages syn af boligen. Synet foretages af en af boligforeningen udpeget person.
 

Når fraflytteren har opsagt sin bolig og CA Ejendomme har modtaget oplysninger om fraflytterens fremtidige adresse, skal fraflytteren oplyse en dato for syn af boligen. Der gives mindst 1 uges varsel.
 

Fraflytterens andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige istandsættelsesarbejder, som fraflytteren skal betale fuldt ud, vil om muligt blive oplyst under synet.
 

Hvis fraflytteren har givet oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter synsdatoen. Det må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens andel på højst 10% i forhold til den oplyste pris.

 

Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer i det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang uanset de forannævnte begrænsninger.
 

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes det som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren.
 

Arbejdet vil blive udført på boligforeningens foranledning på grundlag af synsrapporten.
Ved bytning af lejligheder gælder samme bestemmelser som ved fraflytning.

 

bottom of page