top of page

Husorden

 

Dette Husordensreglement er endeligt vedtaget på CA Ejendommes generalforsamling den 01.06.2017, og gælder for alle dennes afdelinger.
 

Ifølge CA Ejendommes vedtægter , kan afdelingen på et afdelingsmøde vedtage supplerende regler for husorden i afdelingen.


Dette Ordensreglement ”Husorden” samt afdelingens eventuelle supplerende regler udleveres ved overtagelsen af en lejlighed.

Du må – Du må ikke

Som lejer hos CA Ejendomme, er der en række bestemmelser for, hvordan tingene skal behandles, og hvordan man tager hensyn til hinanden.
Reglementet er et tillæg til den indgåede lejekontrakt.

Som lejer, er det dig/jer der er ansvarlig for, at du selv, din familie og eventuelle gæster overholder reglerne.

Reglerne og retningslinjerne skal medvirke til at skabe et godt bo miljø blandt beboere og holde driftsudgifter lavest mulige.

1. Affald
Man er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer for behandling af affald i kommunen.

Alt restaffald skal være indpakket i affaldsposer, før det anbringes i containere.
Der må ikke ligge skrald på trappe opgang. Dette gælder også aviser/breve. For at undgå̊ rotter i bebyggelsen må̊ der ikke henkastes madrester i områderne omkring bygningerne eller fodres fugle fra altanen.
Der må ikke henstilles storskrald på grunden. Dette skal være ryddet og pænt altid.

 

2. Antenner
Der må̊ ikke opsættes nogen form for antenne eller parabolantenner på̊ altan, tag eller andre steder uden forudgående tilladelse. Der må̊ ikke opsættes paraboler, såfremt det ønskede program kan modtages igennem afdelingens fællesantenneanlæg eller tilslutning til by kabelnettet.
Kan man påvise, at de programmer, man ønsker at modtage, ikke i forvejen kan modtages via fællesantenneanlægget, indgives skriftlig ansøgning om opsætning af en parabol eller om at danne en alternativ antenneforening.

 

3. Bad og toilet

Engangsbleer, vat, avispapir og lignende må̊ aldrig henkastes i toiletkummen.
Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meddeles til udlejer. For at undgå̊ tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad man skyller ud gennem vasken og i toilettet.

Af hensyn til natteroen i boligblokken henstilles der til, at der ikke bades mellem kl. 24.00 og kl. 05.00.
 

4. Banke- og borestøj
Aktiviteter med værktøjer som boremaskiner må̊ kun foretages:
 - Hverdage melem kl. 08.00-19.00.
 - Lørdage mellem kl. 09.00-16.00.
 - Søndage mellem kl. 09.00-12.00.

 

Støjende værktøjer må̊ ikke benyttes i erhvervsøjemed i lejlighederne. Da brugen af boremaskiner, hammer og lignende i bygningsdele er til stærk gene for beboerne i tilgrænsende lejligheder, bør sådant værktøj kun benyttes til ophængning af billeder, gardiner og lignende.

 

5. Barnevogne, cykler, legeredskaber m.m.
Disse ting må̊ kun henstilles i de rum, som er stillet til rådighed af afdelingen. Af sikkerhedsmæssige årsager må̊ cykler, barnevogne og lignende ikke stilles i gangarealer som ved og i indgange, trappeopgange eller kældergange. Benyt anviste rum og/eller cykelstativer.

 

6. Cykling og knallertkørsel
Knallertkørsel og cykling er ikke tilladt på̊ bebyggelsens fortove, gangstier eller på̊ områdets græsarealer. Ved færdsel på̊ gangstier og langs boligblokke foregår al færdsel på̊ de gåendes præmisser. Det er tilladt for mindre børn at cykle på̊ gangstier under hensyntagen til de gående.

 

7. Campingvogne
Campingvogne og trailere må̊ kun parkeres i boligområderne, såfremt der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med forårs- og efterårs klargøring må̊ campingvogne dog parkeres i boligområdet i max. 72 timer.

 

8. Friarealer, beplantninger og haver
Græs og beplantning i og omkring haverne holdes af beboerne, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder ryddelig og vedligeholdt.

Klipning af hæk, der er plantet omkring haven, påhviler beboeren. Det samme gør snerydning ud til fælles vej.

 

09. Husdyr
Det er generelt ikke tilladt at holde husdyr i CA Ejendommes boliger.
Det er dog muligt at have husdyr under visse forudsætninger.
Man er selv ansvarlig for oprydning efter sine husdyr. Der må ikke ligge afføring og lignende ude i haven.

 

10. Leg eller hærværk
Det er ikke tilladt at tegne eller male på̊ ejendommens facader, træ- eller murværk, eller på̊ anden måde beskadige bygningerne eller ejendommens haveanlæg og beplantninger. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på̊ steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også̊ i kældre og opgange.

 

11. Musik
Brug af musikanlæg, fjernsyn og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på̊ apparaternes meget gennemtrængende bastoner. I de sene aftentimer skal der udvises særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe for lyden, så̊ andres ønske om anden musik eller nattero respekteres.
I særlige tilfælde (fester og lignende) bør man orientere naboer i god tid i forvejen.

 

12. Parkering
Parkering af personbiler og motorcykler må̊ ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Ikke-indregistrerede motorkøretøjer må̊ ikke henstilles i bolig- områderne eller på̊ Ppladserne.
Parkering af motorkøretøjer over 3.500 kg er ikke tilladt i afdelingerne. Motorkøretøjer under 3.500 kg må̊ dog ikke overstige en total længde på 6 meter.
Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. For at sikre de bedst mulige parkeringsforhold i boligområderne må̊ afdelingernes eventuelle garager og carporte kun anvendes af den beboer, der lejer garagen.
Vi henstiller til, at der vises hensyn og køres med forsigtighed i boligområdet.

 

13. Pulterrum og kælderrum
Rummene skal holdes lukkede og låste. Der må̊ ikke opbevares nogen form for brandfarlige, eksplosions- farlige eller ætsende væsker. Sådanne må̊ ikke påfyldes eller om- hældes i kældre eller på̊ flisearealer.
De til lejlighederne tilhørende skur bør altid være aflåst, uanset at de ikke benyttes af lejeren. Ligeledes bør vinduer i kældre være lukkede. Man må̊ ikke i opbevare ejendele i kælderrum eller pulterrum, som har en større værdi end det, lejeren selv har eller kunne forsikre.

 

14. Skader, forsikringer eller fejl
Opståede skader eller fejl på̊ bygningsdele og installationer skal straks meldes til udlejer CA Ejendomme har alene forsikret sig mod visse bygningsbeskadigelser. Alt privat indbo skal forsikres af lejeren selv. Skader på̊ dit indbo – uanset årsag – er ikke dækket af foreningens forsikringer. Du skal selv tegne en indboforsikring, hvis du ønsker dit indbo dækket. Dette gælder også̊ for indbo og lignende, som opbevares i pulte- og kælderrum.

 

15. Udluftning og indeklima

For at undgå̊ fugtdannelse og dermed efterfølgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, skal beboerne sikre en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. For at undgå̊ kondens og em dannelser på̊ vægge, lofter og øvrige bygningsdele, skal lejer sikre en tilstrækkelig opvarmning og en effektiv udluftning. En fuldstændig udluftning bør ske 5-10 minutter mindst 3 gange dagligt.
Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatorerne. Der bør også̊ foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler.

 

16. Vaskemaskiner og fællesvaskeri
Installationer af vaskemaskiner og opvaskemaskiner må̊ kun udføres af autoriseret installatør. I etageboliger må̊ installation af vaskemaskine kun foretages efter indhentet skriftlig tilladelse fra CA Ejendommes administration. Installation af tørretumbler må̊ kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse og anvisning.
Indgreb og tilslutninger til el- eller vandinstallationer skal altid foretages af en autoriseret installatør.
Ved brug af private vaskemaskiner i etagelejligheder bør støjgener undgås som angivet under og for punkt 5.

 

17. Vedligeholdelse, forbedringer og råderet
Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren i bo perioden.
I bo perioden har beboeren pligt til at give vore håndværkere adgang til de nødvendige reparationsarbejder.
Forbedringsarbejder, som lejeren ønsker at udføre i sin lejlighed, skal der skriftligt ansøges af udlejer før arbejdet påbegyndes.
Råderet: Du har ret til at forbedre din egen bolig, så̊ længe den ikke skifter karakter, og ændringerne ikke berører resten af ejendommen. Forbedringer, som du altid må̊ lave og får penge for, hvis du flytter:
– Nyt køkken og bad, herunder hårde hvidevarer.
– Besparelser på energi fx forsatsruder, termostatventiler, efterisolering og el besparende hvidevarer.
– Besparelser på̊ ressourcer, fx toiletter, blandingsbatterier og brusehoveder, der sparer på̊ vandet.
– Tekniske installationer, fx ventilation og elinstallationer.

Forbedringer, som du måske må̊ lave, og måske får penge for, hvis du flytter: Din boligafdeling kan beslutte, at der må̊ laves yderligere forbedringer, og om man kan få penge tilbage for dem. Det kan eksempelvis være:
– Opsætning eller fjernelse af lette skillevægge.
– Lydisolering.
– Carport.
– Udestue.
Du kan selv stille forslag om dette til udlejer.

 

18. Uoverensstemmelser
Man kan klage over personer eller lejere, der udøver en adfærd, der groft generer øvrige beboeres færden og ophold i boligerne eller tilsidesætter god skik og orden og overtræder denne gældende husorden.
Følgende overtrædelser af husordenen kan føre til opsigelse eller ophævelse af lejemålet:
– Vold, eller trusler om vold.
– Adfærd til fare for andre, herunder anvendelse af våben og opbevaring af farlige materialer.
– Adfærd, der skaber generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø, uhensigtsmæssig påvirkning af ejendommens børn og unge og sundhedsmæssige risici.
– Chikane.
– Støj til væsentlig gene, fx støjende adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinestøj.
– Ødelæggelse af ejendommen.
– Vanrøgt af boligen.
– Husdyr, der er til væsentlig gene.
– Generende adfærd for ejendommen eller dens beboere.
– Overtrædelse af betingelserne ved en betinget opsigelse.
– At holde husdyr i modstrid med husorden.
Klager skal sendes til udlejer.

For at sikre sig mod tilfældige eller uberettigede klager, er det en hovedregel, at en klage skal indsendes skriftligt og være underskrevet af mindst 2 beboere, der kan bekræfte klagens indhold.

Klagen skal indeholde:
– En udførlig beskrivelse af problemerne.
– En redegørelse for, på̊ hvilke tidspunkter det foregår, gerne angivelse af både datoer og klokkeslæt.

Foreningen vil herefter skrive til den, der klages over, og give:
– En beskrivelse af den eller de ting, der klages over.
– En generel påmindelse og en advarsel om, at gentagelser kan betyde ophævelse af lejemålet.

bottom of page